Din fråga
Din fråga
Tack! Ditt meddelande har skickats. Försök igen senare. Ange ett rätt Captcha-svar.
Samarbetsvillkor

Samarbetsregler mellan parter avseende leverans av mattor av Miasto Druku Tomasz Szalewski på beställning av kund regleras i avtalet nedan. Uppdragstagaren ( Miasto Druku Tomasz Szalewski ) förpliktigar sig att utföra uppdrag på ett gediget och professionellt sätt enligt överenskomna villkor. Beställaren förbinder sig att vid varje beställning specificera samtliga villkor och leveranssätt, och även att betala för en levererad beställning enligt villkor i detta avtal.

1 §. Lämnande och mottagande av beställningar

Beställningar läggs skriftligen till e-postadress: biuro@druknadywanie.pl

Utförande av det beställda uppdraget påbörjas efter att Uppdragstagaren tagit emot beställningen och bekräftat mottagandet.
Beställningen ska innehålla Beställarens detaljerade uppgifter, villkor för utförande av uppdraget och leveransdatum, och även en detaljerad beskrivning av den produkt som ska utföras (mått, materialtyp, slutbehandling, antal styck, färger enligt Pantone och förpackningssätt).
Efter att beställning lämnats in och bekräftats är det inte möjligt att ändra den, såvida inte Uppdragstagaren samtycker till det skriftligen, med möjligheten att ändra leveransdatum eller pris.
För utförande av uppdraget ska Beställaren lämna in en fil för tryck i ett lämpligt format. Uppdragstagaren tar inte ansvar för en produkt som framställts efter Beställarens krav och i enlighet med översända uppgifter och material, och särskilt inte för tryckkvalitet samt för tryckmotivets färger eller innehåll.
Uppdragstagaren kan på kundens begäran tillhandahålla ett provtryck eller en färdig produkt som ett prov på kvaliteten eller färgerna. Om Beställaren inte inkommer med invändningar om provtryck eller färdig produkt fram till tillverkningens start, anses det som ett godkännande och det är inte möjligt att senare reklamera produkten eller dess färger.

2 §. Betalningsvillkor

Pris, betalningstid och betalningsvillkor finns angivna i beställningsbekräftelsen.
Priset kan ändras om Beställaren modifierar sin beställning eller beställer extra tjänster eller – för utländska kunder – vid ändring av valutakurs.
Vid dröjsmål med betalning ställs beställningen in eller annulleras helt och det inbetalda förskottet eller andra förskott kommer att avräknas av Uppdragstagaren som en ersättning för bristande slutförande av en emottagen beställning och förlust i samband med detta - av orsaker som ligger på Beställaren.
Som betalningsdatum anses det datum då betalningen bokförs på Uppdragstagarens bankkonto.
Att göra en reklamation fritar inte Beställaren från skyldigheten att betala för en levererad vara.

3 §. Leverans

Vid dröjsmål med inlämnande av en komplett beställning inklusive en fil för tryck av Beställaren, kommer den fastställda leveranstiden att skjutas upp av Uppdragstagaren i motsvarande mån.
Uppdragstagaren tar inte ansvar för förseningar, skador på eller förlust av försändelser med färdiga produkter orsakade under transport av kurirföretag eller andra fraktföretag.
Beställda varor kan försäkras på egen hand av Beställaren och Uppdragstagaren är inte skyldig att försäkra varor som levereras.
Uppdragstagaren ska förpacka produkten på ett lämpligt sätt men svarar inte för transportvillkor eller eventuella skador på produkten.
Uppdragstagaren tar inte ansvar för ett felaktigt utförande eller bristande utförande av innehållet i detta avtal till följd av hinder eller händelser som är utanför Uppdragtagarens kontroll (force majeure) under villkor att Uppdragstagaren genast underrättar Beställaren om ett sådant hinder eller en sådan händelse inträffat.
Uppdragstagaren har rätt att inom 7 dagar från datumet för slutförande av beställningen skicka varan till Beställarens adress på Beställarens bekostnad.
Uppdragstagaren ska i samarbete med sina leverantörer och partners utföra beställningen med största omsorg.

 

§ 4. Reklamationer

Reklamationer ska anmälas skriftligen senast inom 3 dagar från det datum då produkten levererats.
Vid mottagande av leveransen ska Beställaren kontrollera produktens överensstämmelse med beställningen.
Reklamationer prövas av Beställaren inom 10 dagar från det datum då en skriftlig anmälan mottagits.
Om produkten består av flera delar omfattas reklamationen endast av den del som har brister, som Beställaren ska redogöra för, och som ska återlämnas tillsammans med reklamationsanmälan.
Reklamationer avseende färger kommer att godkännas endast då Beställaren tidigare fått provtryck eller färdiga produkter för godkännande, och där färgskillnaderna är betydliga.
Uppdragstagaren tar inte ansvar för sluteffekt avseende produkter som framställts med material som tillhandahållits av Beställaren.
Beställaren täcker kostnader för en reklamation som saknar grund.

§. 5. Slutbestämmelser

Beställaren förpliktigar sig att se till att beställda produkter inte bryter mot immateriell eller upphovsrätt och tar fullständigt ansvar gentemot tredje person vid ett eventuellt brott mot sådana rätter.
Uppdragstagaren kan vägra att utföra en beställning utan att ange orsak till det.
Lämnande av en beställning av Beställaren är likvärdigt med ingående i detta avtal och alla ändringar av detta avtal ska göras skriftligen, annars gäller de inte.
Eventuella förklaringar i samband med detta avtal kan endast lämnas av Parterna eller personer som har en särskild fullmakt från parten att lämna respektive förklaring eller utföra en rättslig åtgärd.
Eventuella tvister ska prövas av en behörig domstol för detta avtal, dvs. en domstol i Szczecin.

Kontaktuppgifter
Miasto Druku
ul. Doroty 20
71-816 Szczecin
Telefon: +46 691 01 44 23
E-post: biuro@druknadywanie.pl


Registreringsuppgifter
Skattenummer (NIP): 6741353746
Organisationsnummer (REGON): 321347413
Citi Bank Handlowy, SWIFT: CITYPLPX
EUR: PL44 1030 0019 0109 7860 1010 7554
PLN: PL70 1030 0019 0109 8530 0047 3581